Έλληνας είναι ο κάθε άνθρωπος που γίνεται κοινωνός της ελληνικής παιδείας.

Grego é qualquer homem que comunga da educação helênica